İletişim ve Talep Formu Aydınlatma Metni

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

İletişim ve Talep Formu Aydınlatma Metni

İletişim ve Talep Formu Aydınlatma Metni

Türkiye Yeşilay Vakfı (Bundan böyle "YEŞİLAY" olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda https://yedam.org.tr/ adresinden "Yardım almak için" sekmesinden "Mesaj bırak" alt sekmesindeki bilgilerini doldurmanız durumunda "Ad-Soyad, Telefon, E-posta, Başvuru Türü, Başvuran kişi, Talep Detayları" gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan iletişim talebi kapsamında YEŞİLAY tarafından sizinle iletişim kurulması ve talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin ve tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Türkiye Yeşilay Vakfı kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Danışmalık ve Pazarlama A.Ş., Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği AMATEM ve Psikiyatri Poliklinikleri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezi, İSMEK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi, SGK, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
YEŞİLAY olarak kişisel verilerinizi, https://yedam.org.tr/ adresinden "Yardım almak için" sekmesinden "Mesaj bırak" alt sekmesindeki bilgilerini doldurmanız durumunda ve/veya tarafımızla iletişim kurarak sözlü olarak bilgilerinizi iletmeniz veya başka kanallar ile iletişim kurarak bilgi ve belge paylaşmanız suretiyle temin etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'unun 5/2-ç ve 5/2-f maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecek olup, kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak YEŞİLAY‘ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak YEŞİLAY'ye iletmeniz durumunda YEŞİLAY talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YEŞİLAY Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için "https://yedam.org.tr/" adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

YEŞİLAY tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.